Cam kết chất lượng giáo dục đào tạo

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT.

- Phương thức đào tạo: Hệ thống đào tạo theo tín chỉ.
- Mục tiêu đào tạo: Theo chuẩn đầu ra.
 

1. Quyết định V/v ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng hệ chính quy xem tại đây

2. Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Toán học xem tại đây

3. Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Ngữ văn xem tại đây

4. Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Tiếng Anh xem tại đây

5.  Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Tiểu học xem tại đây

6. Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Mầm non xem tại đây


 
 
 
 
 
ASPxHyperLink