Chất lượng đào tạo thực tế

Chất lượng đào tạo thực tế năm học 2016 - 2017

1. Các ngành đào tạo hiện nay:

- Giáo dục Mầm non
- Giáo dục Tiểu học
- Sư phạm Toán học
- Sư phạm Vật lý
- Sư phạm Hóa học
- Sư phạm Sinh học
- Sư phạm Ngữ văn
- Sư phạm Lịch sử
- Sư phạm Địa lý
- Sư phạm Tiếng Anh
- Tiếng Anh
2. Số lượng học sinh, sinh viên các hệ đào tạo:
- Thống kê tuyển mới năm 2016 - 2017 xem chi tiết tại đây
- Số sinh viên, học sinh đang học tất cả các hệ năm học 2016 - 2017 xem chi tiết tại đây
- Số sinh viên đang học chia theo ngành đào tạo năm học 2016 - 2017 hệ cao Đẳng chính quy xem chi tiết tại đây
- Số sinh viên đang học chia theo ngành đào tạo năm học 2016 - 2017 hệ TCCN chính quy xem chi tiết tại đây
3. Tỉ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp:
- Số sinh viên tốt nghiệp năm 2016 - 2017 hệ Cao đẳng: xem chi tiết đây
- Số sinh viên tốt nghiệp chia theo ngành đào tạo năm 2016 - 2017 hệ Cao đẳng: xem chi tiết tại đây
- Số học sinh tốt nghiệp năm 2016 - 2017 hệ TCCN, dạy nghề: xem chi tiết tại đây
4. Số lượng, xếp loại các đề tài NCKH cấp trường và Số lượng hội thảo khoa học: xem chi tiết tại đây
5. Kết quả kiểm định chất lượng: đạt yêu cầu
 

Chất lượng đào tạo thực tế năm học 2017 - 2018

1. Các ngành đào tạo hiện nay:

- Giáo dục Mầm non
- Giáo dục Tiểu học
- Sư phạm Toán học
- Sư phạm Ngữ văn
- Sư phạm Tiếng Anh
2. Số lượng học sinh, sinh viên các hệ đào tạo:
- Thống kê tuyển mới năm 2017 - 2018 xem chi tiết tại đây
- Số sinh viên, học sinh đang học tất cả các hệ năm học 2017 - 2018 xem chi tiết tại đây
- Số sinh viên đang học chia theo ngành đào tạo năm học 2017 - 2018 hệ cao Đẳng chính quy xem chi tiết tại đây
3. Tỉ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp:
- Số sinh viên tốt nghiệp năm 2017 - 2018 hệ Cao đẳng: xem chi tiết đây
- Số sinh viên tốt nghiệp chia theo ngành đào tạo năm 2017 - 2018 hệ Cao đẳng: xem chi tiết tại đây
- Số học sinh tốt nghiệp năm 2017 - 2018 hệ TCCN, dạy nghề: xem chi tiết tại đây
4. Số lượng, xếp loại các đề tài NCKH cấp trường và Số lượng hội thảo khoa học: xem chi tiết tại đây
5. Kết quả kiểm định chất lượng: đạt yêu cầu

Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp: xem tại đây