Chính sách học bổng, số lượng học bổng, trợ cấp Xã hội

Năm học 2017 - 2018
1. Trợ cấp xã hội: 100.000đ/tháng (5 tháng/học kì)
2. Miễn/giảm học phí: Theo thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT- BGDDT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016
3. Chính sách Nội trú đơi với HSSV: Theo QĐ số 53/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 20/10/2015 về chính sách nội trú đối với HSSV học Cao đẳng, Trung cấp
4.Vay vốn tín dụng đối với HSSV: Theo QĐ số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Tín dụng sđối với HSSV)
5. Học bổng khuyến khích học tập:
5.1. Tỉ lệ được hưởng học bổng:
- HSSV theo ngành đào tạo: 10%
- HSSV theo chương trình chất lượng cao: 50%
5.2. Định mức học bổng:
- Cao đẳng: 540.000đ/suất
- Sư phạm Cao đẳng: 450.000đ/suất
- Trung cấp: 350.000đ/suất
6. Khen thưởng (năm học)
6.1. Tập thể:
+ Tiên tiến: 500.000đ/tập thể
+ Xuất sắc: 1.000.000đ/tập thể
6.2 Cá nhân:
* Học bổng khuyến học của trường: Tổng 40 suất/năm học
- HSSV có thành tích cao trong học tập(giỏi), rèn luyện (XS): 1.000.000đ/suất
- HSSV nghèo vượt khó: 1.000.000đ/suất
* Tốt nghiệp Thủ khoa: 1.000.000đ/HSSV
* HSSv xuất sắc: 300.000đ/ HSSV
* HSSV giỏi: 200.000đ/HSSV
* HSSV có thành tích trong HĐ ngoại khóa: 150.000đ/HSSV
* HSSV xuất sắc toàn khóa: 500.000đ/HSSV
7. Khen thưởng đột xuất
* Tập thể, cá nhân HSSV đạt giải trong các Hội thi, Kì thi ( Cấp Nhà trường trở lên tổ chức)
* Đạt danh hiệu Người tốt việc tốt,...

Năm học 2016 - 2017:

1. Trợ cấp xã hội: 100.000đ/tháng (5 tháng/học kì)
2. Miễn/giảm học phí: Theo thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT- BGDDT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016
3. Chính sách Nội trú đơi với HSSV: Theo QĐ số 53/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 20/10/2015 về chính sách nội trú đối với HSSV học Cao đẳng, Trung cấp
4.Vay vốn tín dụng đối với HSSV: Theo QĐ số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Tín dụng sđối với HSSV)
5. Học bổng khuyến khích học tập:
5.1. Tỉ lệ được hưởng học bổng:
- HSSV theo ngành đào tạo: 10%
- HSSV  theo chương trình chất lượng cao: 50%
5.2. Định mức học bổng:
- Cao đẳng:  540.000đ/suất
- Sư phạm Cao đẳng: 450.000đ/suất
- Trung cấp: 350.000đ/suất
6. Khen thưởng (năm học)
6.1. Tập thể:
+ Tiên tiến: 500.000đ/tập thể
+ Xuất sắc: 1.000.000đ/tập thể
6.2 Cá nhân: 
* Học bổng khuyến học của trường: Tổng 40 suất/năm học
- HSSV có thành tích cao trong học tập(giỏi), rèn luyện (XS): 1.000.000đ/suất
- HSSV nghèo vượt khó: 1.000.000đ/suất
* Tốt nghiệp Thủ khoa: 1.000.000đ/HSSV
* HSSv xuất sắc: 300.000đ/ HSSV
* HSSV giỏi: 200.000đ/HSSV
* HSSV có thành tích trong HĐ ngoại khóa: 150.000đ/HSSV
* HSSV xuất sắc toàn khóa: 500.000đ/HSSV
7. Khen thưởng đột xuất
* Tập thể, cá nhân HSSV đạt giải trong các Hội thi, Kì thi ( Cấp Nhà trường trở lên tổ chức)
* Đạt danh hiệu Người tốt việc tốt,...