Thông báo tuyển sinh Đại học năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
 Hình thức đào tạo vừa làm vừa học 


Trường CĐSP Hà Tây thông báo tuyển sinh Đại học hệ VLVH
1. Ngành tuyển:
-  Sư phạm Ngữ văn.
-  SP Toán học.
- Ngành Giáo dục Mầm non.
-  Giáo dục Tiểu học.
2.Thời gian đào tạo: 
- Những người đã có trình độ TCSP : học 3,0 năm
- Những người đã có trình độ CĐSP : học 2,0 năm
3. Địa điểm đặt lớp học: Tại Trường CĐSP Hà Tây 
4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:  Theo mẫu  của trường
5. Thời gian nhận hồ sơ: 25/7/2013 đến 30/10/2014
6. Thời  gian thi: Dự kiến  thi vào tháng 11 năm 2014                                                            
7.  Nơi phát hành và nhận hồ sơ : Phòng Đào tạo trường CĐSP Hà Tây; 
Số điện thoại liên hệ:  0433853894.