Thông tư Liên tịch của Bộ LĐ TB & XH - Bộ GD & ĐT - Bộ Tài chính số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong Giáo dục và Đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Thông tư Liên tịch của Bộ LĐ TB & XH - Bộ GD & ĐT - Bộ Tài chính số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong Giáo dục và Đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ xem tại đây