Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa 36 kỳ 2 - lần 1; Năm học 2016 - 2017

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa 36 kỳ 2 - lần 1; Năm học 2016 - 2017 xem tại đây