Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học kì phụ cho sinh viên khóa 36 - Lần 1; Năm học 2016 - 2017

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học kì phụ cho sinh viên khóa 36 - Lần 1; Năm học 2016 - 2017 xem tại đây