Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa 39 - Lần 1 - Học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa 39 - Lần 1 - Học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018 xem tại đây