Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho học sinh sinh viên lần 2 - học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018

1. Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần  - học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018 xem tại đây

2. Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần Chương trình 2 khóa 2, khóa 3 Ngành Giáo dục Tiểu học Học kì 2 -  lần 2 Năm học 2017 - 2018 xem tại đây 

3. Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 49 - Học kỳ 2 lần 2; Năm học 2017 - 2018 xem tại đây

4. Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho  sinh viên khóa 38 lần 2 - học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018 xem tại đây

5. Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho  sinh viên khóa 39 lần 2 - học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018 xem tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Thông báo

 
 
 
ASPxHyperLink