Thông báo V/v bán đấu giá thanh lý tài sản Nhà nước

1. Thông báo V/v bán đấu giá thanh lý tài sản Nhà nước xem tại đây

2. Quyết định V/v thanh lý tài sản Nhà nước là máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ hỏng không còn sử dụng được của Trường CDDSP Hà Tây xem tại đây

3. Bảng tổng hợp danh mục tài sản nhà nước đề nghị thanh lý, hủy năm 2019 xem tại đây