Thông báo V/v ban hành thời khóa biểu cho sinh viên khóa 41, học kì I - Năm học 2019 - 2020

Thông báo V/v ban hành thời khóa biểu cho sinh viên khóa 41, học kì I - Năm học 2019 - 2020 xem tại đây

Danh sách sinh viên và thời khóa biểu khóa 41, học kì I - Năm học 2019 - 2020 xem tại đây