Thông tin tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập của Thành phố Hà Nội năm 2015

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức là 4459, trong đó:
Đối với viên chức ngạch giáo viên: 4286 người, trong đó:
Giáo viên THCS, mã ngạch15a.202: 916 người;
Giáo viên Tiểu học, mã ngạch 15.114: 933 người;
Giáo viên Mầm non, mã ngạch 15.115 : 2437 người.
Đối với viên chức ngạch nhân viên: 173 người, trong đó:
Các trường Trung học cơ sở: 88 người;
Các trường Tiểu học: 85 người;
Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển đặc cách và xét tuyển.
CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG NGẠCH GIÁO VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015

17082015-1.jpg
17082015-2.jpg