Tóm tắt đề tài phát triển năng lực tổ chức dạy học Tiếng việt cho sinh viên CĐSP Tiểu học

TÓM TẮT ĐỀ TÀI:
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN TIÊNG VIỆT
CHO SINH VIÊN CĐSP TIỂU HỌC
                                           ThS. Nguyễn Thị Liên – Khoa Tiểu học
1. Tính cấp thiết của đề tài
Được xác định từ những lí do sau: Định hướng đổi mới giáo dục trong nhà trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020); vị trí vai trò thiết yêu của năng lực tổ chức dạy học hình thành đặc thù của nghề dạy học; vị trí của môn Tiếng Việt ở trường Tiểu học - trang bị cho học sinh (HS) các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết để học tập và giao tiếp; thực trạng dạy - học học phần PPDH Tiếng Việt cho sinh viên CĐSP Tiểu học hiện nay. 
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
 2.1. Mục đích nghiên cứu: 
     - Xác định các thành tố và mức độ biểu hiện của năng lực tổ chức dạy học môn Tiếng Việt ở Tiểu học.
      - Đề xuất các biện pháp phát triển năng lực tổ chức dạy học môn Tiếng Việt cho sinh viên trong quá trình giảng dạy học phần PPDH Tiếng Việt ở Tiểu học.
 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: 
- Nghiên cứu lí luận về năng lực dạy học; xác định các thành tố và mức độ biểu hiện của năng lực tổ chức dạy học môn Tiếng Việt ở Tiểu học.
- Tìm hiểu thực trạng năng lực tổ chức dạy học môn Tiếng Việt của sinh viên CĐSP Tiểu học – Trường CĐSP Hà Tây.
- Đề xuất biện pháp phát triển năng lực tổ chức dạy học môn Tiếng Việt cho sinh viên trong giảng dạy học phần PPDH Tiếng Việt ở Tiểu học và thực nghiệm dạy học.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu:    
    Năng lực tổ chức dạy học môn Tiếng Việt của sinh viên CĐSP Tiểu học.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu:  
    Tìm hiểu, nghiên cứu năng lực tổ chức dạy học môn Tiếng Việt cho sinh viên trong giảng dạy học phần PPDH  Tiếng Việt ở Tiểu học.
4. Phương pháp nghiên cứu
    Sử dụng các phương pháp: nghiên cứu lí thuyết; quan sát, điều tra; thực nghiệm...
5. Đóng góp mới của đề tài: 
  5.1. Về mặt lí luận
  - Góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lí luận về năng lực nói chung, năng lực nghề nghiệp và năng lực dạy học môn Tiếng Việt. 
      - Xác định các thành tố và mức độ biểu hiện của năng lực tổ chức dạy học môn Tiếng Việt ở Tiểu học để làm căn cứ đánh giá kết quả học tập học phần PPDH  Tiếng Việt ở Tiểu học của sinh viên theo hướng phát triển năng lực.
  5.2. Về mặt thực tiễn
- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo trong nhà trường.  
- Góp phần  đổi mới quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực ở Khoa Tiểu học - Trường CĐSP Hà Tây. 
- Đề tài có thể tiếp tục được nghiên cứu sâu thêm và triển khai áp dụng vào thực tiễn giảng dạy ở những năm học tiếp theo đồng thời là tài liệu tham khảo bổ ích cho đồng nghiệp.
6. Cấu trúc của đề tài
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn
Chương 2: Một số biện pháp phát triển năng lực tổ chức dạy học môn Tiếng Việt cho sinh viên trong giảng dạy học phần PPDH Tiếng Việt ở Tiểu học
Chương 3: Thực nghiệm sư phạm
7. Khái quát những nội dung đề tài đã nghiên cứu, kết quả đạt được, những đóng góp, phát hiện mới
   - Căn cứ vào Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học và thực tế giảng dạy môn Tiếng Việt, đề tài đã xác định rõ các thành tố và mức độ biểu hiện của năng lực tổ chức dạy học môn Tiếng Việt ở Tiểu học giúp người học có thể xác định được họ đang ở đâu, có những hạn chế gì từ đó điều chỉnh phương pháp học phù hợp; đồng thời là cơ sở, căn cứ để đánh giá kết quả học tập học phần PPDH Tiếng Việt ở Tiểu học theo định hướng phát triển năng lực. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần thiết thực vào công cuộc đổi mới quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực ở Trường CĐSP Hà Tây nói chung và Khoa Tiểu học nói riêng. 
   - Dựa trên sự phân tích thực trạng và những nguyên nhân của thực trạng, đề tài đã đề xuất 8 biện pháp phát triển năng lực tổ chức dạy học môn Tiếng Việt  cho sinh viên. Sự phối hợp các biện pháp này trong quá trình giảng dạy học phần PPDH Tiếng Việt ở Tiểu học không chỉ làm thay đổi ý thức, thái độ học tập của sinh viên mà còn tạo hứng thú, khuyến khích sinh viên chủ động, tích cực trong các giờ học trên lớp và tự học, tự rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ngoài giờ học.
   - Các biện pháp dạy học đề xuất ở chương 2 đã bước đầu được kiểm chứng qua thực tiễn dạy học ở lớp thực nghiệm. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan, việc thực nghiệm đề tài mới chỉ là bước đầu và trong phạm vi hẹp, chúng tôi hi vọng sẽ tiếp tục triển khai rộng hơn ở những năm học tiếp theo.
8. Đề xuất, kiến nghị: 
Nhà trường cần bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, giáo trình, tài liệu tham khảo, xây dựng các phòng học bộ môn… để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên thực hành tập giảng theo nhóm và rút kinh nghiệm.