Thông báo V/v ban hành lịch thi cho sinh viên khóa 39 và khóa 40 - Học kì 1 - Năm học 2019 - 2020

1. Thông báo V/v ban hành lịch thi cho sinh viên khóa 39 và khóa 40 - Học kì 1 - Năm học 2019 - 2020 xem tại đây

 2. Lịch thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng chính quy khóa 39 - Học kì 1 - Năm học 2019 - 2020 xem tại đây

  3. Lịch thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng chính quy khóa 40 - Học kì 1 - Năm học 2019 - 2020 xem tại đây