Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 39 và hệ TCSPMN khóa 50 học kì II - lần 1 - năm học 2019 - 2020

  1. Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khóa 39 và hệ TCSPMN khóa 50 học kì II - lần 1 - năm học 2019 - 2020 xem tại đây
  2. Lịch thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng chính quy - khóa 39 - Kì 2 - Lần 1 - Năm học 2019 - 2020 xem tại đây