Thông báo V/v bán đấu giá thanh lý tài sản Nhà nước

Thông báo V/v bán đấu giá thanh lý tài sản Nhà nước xem tại đây