Tóm tắt kết quả Nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019 - 2020

1. TỔ CHỨC DẠY HỌC HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC THEO HÌNH THỨC THẢO LUẬN NHÓM NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO SINH VIÊN xem tại đây

2. HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO TRẺ MẪU GIÁO KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI xem tại đây

3. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM KHÁM PHÁ TRONG DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC xem tại đây

4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THỂ NGHIỆM VẦ TRẢI NGHIỆM TƯƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC xem tại đây

5. BIỆN PHÁP NÂNG CAO KĨ NĂNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ GIÁO KHOA TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ ĐỊA LÍ CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY xem tại đây

6. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TỔ CHỨC GIỜ HOẠT ĐỘNG XÉ, CẮT DÁN TRANH CHO TRẺ 5-6 TUỔI xem tại đây

7. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, LƯU TRỮ VÀ KHAI THÁC SỬ DỤNG HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY xem tại đây

8. MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN CHO SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ-TIN HỌC, TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY xem tại đây

9. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG VIẾT THƯ TÍN GIAO DỊCH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH, TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY xem tại đây

10. NÂNG CAO HIỆU QUẢ RÈN KĨ NĂNG VIẾT CHỮ CHO SINH VIÊN KHOA TIỂU HỌC TRONG DẠY-HỌC HỌC PHẦN “RÈN KĨ NĂNG SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT” Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY xem tại đây

11. MỘT SỐ BIÊN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC DẠY BÀI “PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN GIẤY” CHO HỌC SINH TIỂU HỌC xem tại đây

12. NÂNG CAO HIỆU QUẢ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ xem tại đây