Thông báo Tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy Năm 2020 (đợt 2)

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Cao đẳng;
Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
Nhà trường thông báo về việc tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy năm 2020 (đợt 2), cụ thể như sau:
1. Thời gian: Thứ 4, ngày 07 tháng 10 năm 2020.
2. Đối tượng và thủ tục xét tốt nghiệp:
a. Đối tượng: Sinh viên đã tích lũy đủ số học phần và khối lượng Chương trình đào tạo theo quy định.
b. Thủ tục xét tốt nghiệp:
- Đối với sinh viên các khóa 37, khóa 38, khóa 39; chương trình 2 các khóa 3 và khóa 4 trở về trước có nguyện vọng xét tốt nghiệp:
+ Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu 1A).
+ Giấy xác nhận dân sự của công an nơi thường trú (có hiệu lực kể từ ngày ra Thông báo).
- Đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình khóa 5 có nguyện vọng xét tốt nghiệp sớm:
+ Đơn xin xét tốt nghiệp sớm (theo mẫu 1C).
- Thời gian đăng kí: Từ ngày 28/09/2020 đến hết ngày 05/10/2020.
- Địa điểm: Phòng Đào tạo và Quản lí khoa học - Tầng 1, nhà A1.
3. Tổ chức thực hiện:
- Các Khoa triển khai nội dung thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện theo đúng thời gian quy định.
- Phòng Đào tạo và Quản lí khoa học tập hợp danh sách sinh viên đăng kí và chuẩn bị dữ liệu trình Hội đồng xét tốt nghiệp.

Mẫu đơn xin xét tải về tại đây