Danh sách dự kiến sinh viên tốt nghiệp năm 2020 - Đợt 2

1. Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2020 - Đợt 2 - Khóa K36 + K37 + K38 + CT2 K3 - Hệ Cao đẳng chính quy (bản dự kiến) xem tại đây

2. Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2020 - Đợt 2 - Khóa K39 + CT2 K4 - Hệ Cao đẳng chính quy (bản dự kiến) xem tại đây

3. Danh sách sinh viên tốt nghiệp sớm năm 2020 - Đợt 2  - Hệ Cao đẳng chính quy - Khóa 2018 - 2021 (bản dự kiến) xem tại đây

4. Danh sách sinh viên không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp năm 2020 - Đợt 2 xem tại đây