Thông báo số 319B/TB-CĐSPHT- Về việc tổ chức thi kết thúc học phần các khoá K41,K42 và Học kỳ phụ học kỳ II- Lần II-Năm học 2021-2022(Thi trực tuyến)

Sinh viên xem và tải về tại đây


 
 
 
 
 
ASPxHyperLink