Chất lượng đội ngũ

Tính đến tháng 01 năm 2021, tổng số công chức, viên chức và nhân viên của trường là 111 người.  Đội ngũ giảng viên của nhà trường gồm 79 người trong đó có 07 giảng viên là tiến sĩ, 63 thạc sĩ và 09 giảng viên đang học thạc sĩ đang giảng dạy tại 4 khoa đào tạo và 2 tổ trực thuộc.

       Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng đều là các giảng viên có uy tín ở các trường đại học lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngành Tiếng Anh còn có các chuyên gia nước ngoài tham gia giảng dạy.

      Bên cạnh đó, trường còn có đội ngũ 32 viên chức là chuyên viên, kĩ thuật viên công tác tại 8 đơn vị phòng ban, đảm bảo về số lượng và có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ có hiệu quả cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên và sinh viên.

26022016-2.JPG

26022016-3.JPG

26022016-4.JPG

26022016-5.JPG

26022016-7.JPG

 


 
 
 
 
 
ASPxHyperLink