Thời khóa biểu khóa 39 - học kì 1 - Năm học 2019 - 2020

16/8/2019 Khóa 39
Thời khóa biểu khóa 39 - học kì 1 - Năm học 2019 - 2020
Chi Tiết
 

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu học kì phụ cho sinh viên khóa 39; Năm học 2018-2019

28/6/2019 Khóa 39
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu học kì phụ cho sinh viên khóa 39; Năm học 2018-2019Chi Tiết

Thông báo V/v điều chỉnh Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 ngành Giáo dục Tiểu học - Học kì 2 - Năm học 2018-2019

5/4/2019 7Khóa 40
Thông báo V/v điều chỉnh Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 ngành Giáo dục Tiểu học - Học kì 2 - Năm học 2018-2019Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 Học kì 2 - Năm học 2018 - 2019

28/2/2019 Khóa 40
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 Học kì 2 - Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Thông báo V/v Ban hành Thời khóa biểu cho học sinh khóa 49 - Học kỳ 2; Năm học 2018- 2019

17/12/2018Khóa 49
Thông báo V/v Ban hành Thời khóa biểu cho học sinh khóa 49 - Học kỳ 2; Năm học 2018- 2019Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 học kì 1; Năm học 2018 - 2019

5/10/2018 Khóa 40
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 học kì 1; Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho học sinh khóa 38 học kỳ 1 - Năm học 2018 - 2019

22/8/2018 Khóa 41
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho học sinh khóa 38 học kỳ 1 - Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho học sinh khóa 49 học kỳ 1 - Năm học 2018 - 2019

22/8/2018 Khóa 49
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho học sinh khóa 49 học kỳ 1 - Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 39 học kỳ 1 - Năm học 2018 - 2019

22/8/2018 Khóa 39
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 39 học kỳ 1 - Năm học 2018 - 2019Chi Tiết