Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên chương trình 2 khóa 3 học kì 1; Năm học 2018 - 2019

14/8/2018 Chương trình 2
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên chương trình 2 khóa 3 học kì 1; Năm học 2018 - 2019
Chi Tiết
 

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu Chương trình 2, Cao đăng liên thông Ngành Giáo dục Tiểu học - Học kỳ 1; Năm học 2017 - 2018

19/8/2017 Chương trình 2
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu Chương trình 2, Cao đăng liên thông Ngành Giáo dục Tiểu học - Học kỳ 1; Năm học 2017 - 2018Chi Tiết

THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH 2 - KHÓA 2, NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2016-2017

3/1/2017 1Chương trình 2
THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH 2 - KHÓA 2, NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2016-2017Chi Tiết

THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH 2 - KHÓA 1, NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2016-2017

3/1/2017 1Chương trình 2
THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH 2 - KHÓA 1, NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2016-2017Chi Tiết

Thời khóa biểu Chương trình 2 khóa 3 - Học kỳ 1 - Năm học 2016 - 2017

16/10/2016Chương trình 2
Thời khóa biểu Chương trình 2 khóa 3 -  Học kỳ 1 - Năm học 2016 - 2017Chi Tiết
 
 
 
 
 
ASPxHyperLink