Chất lượng đội ngũ

19/9/2013 Đội ngũ CB - GV - CNV
Tính đến tháng 08 năm 2018, tổng số công chức, viên chức và nhân viên của trường là 165 người.  Đội ngũ giảng viên của nhà trường gồm 122 người trong đó có 10 giảng viên là tiến sĩ và đang làm nghiên cứu sinh; 77 thạc sĩ và 12 giảng viên đang học thạc sĩ giảng dạy tại 4 khoa đào tạo và 2 tổ trực thuộc. Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng đều là các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ ở các trường đại học lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội, một số ngành đào tạo còn có các chuyên gia nước ngoài tham gia giảng dạy. Bên cạnh đó, trường còn có đội ngũ viên chức là chuyên viên, kế toán viên, bác sĩ, kỹ thuật viên công tác tại 8 đơn vị phòng ban, đảm bảo về số lượng và có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ có hiệu quả cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên và học sinh sinh viên.
Chi Tiết
 
 
 
 
 
 
ASPxHyperLink