Chất lượng đội ngũ

19/9/2013 Đội ngũ CB - GV - CNV
Tính đến tháng 01 năm 2021, tổng số công chức, viên chức và nhân viên của trường là 111 người.  Đội ngũ giảng viên của nhà trường gồm 79 người trong đó có 07 giảng viên là tiến sĩ, 63 thạc sĩ và 09 giảng viên đang học thạc sĩ đang giảng dạy tại 4 khoa đào tạo và 2 tổ trực thuộc.
Chi Tiết
 
 
 
 
 
 
ASPxHyperLink