Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho học sinh khóa 38 học kỳ 1 - Năm học 2018 - 2019

22/8/2018 Khóa 38
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho học sinh khóa 38 học kỳ 1 - Năm học 2018 - 2019
Chi Tiết
 

Thời khóa biểu Khoa Tiểu Học khóa 38 - Học kỳ 1 - Năm học 2018- 2019

21/8/2018 Khóa 38
Thời khóa biểu Khoa Tiểu Học khóa 38 - Học kỳ 1 - Năm học 2018- 2019Chi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa 38 - Lần 1 - Học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018

24/4/2018 Khóa 38
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa 38 - Lần 1 - Học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018Chi Tiết

Thời khóa biểu khóa 38 - Học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018

18/1/2018 Khóa 38
Thời khóa biểu khóa 38 - Học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018Chi Tiết

Thời khóa biểu khóa 38 - Học kỳ 1; Năm học 2017 - 2018

10/8/2017 Khóa 38
Thời khóa biểu khóa 38 - Học kỳ 1; Năm học 2017 - 2018Chi Tiết

Thông báo V/v thay đổi địa điểm và thời gian thi học phần

23/6/2017 Khóa 38
Thông báo V/v thay đổi địa điểm và thời gian thi học phầnChi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa 38 - Lần 1 - Kì 2; Năm học 2016 - 2017

9/6/2017 9Khóa 38
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa 38 - Lần 1 - Kì 2; Năm học 2016 - 2017Chi Tiết

Thời khóa biểu - Khóa 38, học kỳ 1 - Năm học 2016 - 2017

10/10/2016Khóa 38
Thời khóa biểu - Khóa 38, học kỳ 1 - Năm học 2016 - 2017Chi Tiết