Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa 38 - Lần 1 - Học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018

24/4/2018 Khóa 38
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa 38 - Lần 1 - Học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018
Chi Tiết
 

Thông báo V/v thay đổi địa điểm và thời gian thi học phần

23/6/2017 Khóa 38
Thông báo V/v thay đổi địa điểm và thời gian thi học phầnChi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa 38 - Lần 1 - Kì 2; Năm học 2016 - 2017

9/6/2017 9Khóa 38
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa 38 - Lần 1 - Kì 2; Năm học 2016 - 2017Chi Tiết