Thông báo 290/CĐSPHT V/v ban hành thời khóa biểu cho sinh viên khóa 42, học kì I - Năm học 2021-2022

11/8/2021 Khóa 42
Thông báo 290/CĐSPHT  V/v ban hành thời khóa biểu cho sinh viên khóa 42, học kì I - Năm học 2021-2022
Chi Tiết
 

Thời khóa biểu khóa 48 - Học kỳ 1; Năm học 2017 - 2018

10/8/2017 Khóa 42
Thời khóa biểu khóa 48 - Học kỳ 1; Năm học 2017 - 2018Chi Tiết
 
 
 
 
 
ASPxHyperLink