Thông báo V/v Ban hành Thời khóa biểu cho học sinh khóa 49 - Học kỳ 2; Năm học 2018- 2019

17/12/2018Khóa 49
Thông báo V/v Ban hành Thời khóa biểu cho học sinh khóa 49 - Học kỳ 2; Năm học 2018- 2019
Chi Tiết
 

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho học sinh khóa 49 học kỳ 1 - Năm học 2018 - 2019

22/8/2018 Khóa 49
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho học sinh khóa 49 học kỳ 1 - Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Thời khóa biểu khóa 49 - Học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018

18/1/2018 Khóa 49
Thời khóa biểu khóa 49 - Học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 49, học kỳ 1 - Năm học 2017 - 2018

6/10/2017 Khóa 49
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 49, học kỳ 1 - Năm học 2017 - 2018Chi Tiết
 
 
 
 
 
ASPxHyperLink