Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần kì 1 khóa 40 - Lần 2; Năm học 2018 - 2019

18/3/2019 Lịch thi
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần kì 1 khóa 40 - Lần 2; Năm học 2018 - 2019
Chi Tiết
 

Thông báo V/v ban hành lịch thi học phần lần 2 khóa K38, K39 và K49 học kì 1 - Năm học 2018 - 2019

10/1/2019 Lịch thi
Thông báo V/v ban hành lịch thi học phần lần 2 khóa K38, K39 và K49 học kì 1 - Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Lịch thi kết thúc học phần khóa 38, 39, chương trình 2 học kỳ 1 - lần 1 - Năm học 2018 - 2019

4/12/2018 Lịch thi
Lịch thi kết thúc học phần khóa 38, 39, chương trình 2 học kỳ 1 - lần 1 - Năm học 2018 - 2019Chi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho học sinh sinh viên lần 2 - học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018

15/8/2018 Lịch thi
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho học sinh sinh viên lần 2 - học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018Chi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho học sinh sinh viên lần 2 - học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018

15/8/2018 Lịch thi
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho học sinh sinh viên lần 2 - học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018Chi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 49 - Lần 1 - Học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018

24/4/2018 Lịch thi
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 49 - Lần 1 - Học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018Chi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa 39 - Lần 1 - Học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018

24/4/2018 Lịch thi
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa 39 - Lần 1 - Học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018Chi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa 38 - Lần 1 - Học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018

24/4/2018 Khóa 38
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa 38 - Lần 1 - Học kỳ 2; Năm học 2017 - 2018Chi Tiết

Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần Chương trình 2 khóa 2, khóa 3 Ngành Giáo dục Tiểu học - Học kỳ 2, lần 1 - Năm học 2017 - 2018

24/4/2018 Chương trình 2
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần Chương trình 2 khóa 2, khóa 3 Ngành Giáo dục Tiểu học - Học kỳ 2, lần 1 - Năm học 2017 - 2018Chi Tiết