Thông báo V/v Ban hành thời khóa biểu các khóa 40, 41 - Học kì 1 - Năm học 2020 - 2021

12/9/2020 Thời khóa biểu
Thông báo V/v Ban hành thời khóa biểu các khóa 40, 41 - Học kì 1 - Năm học 2020 - 2021
Chi Tiết
 

Thông báo V/v Ban hành Thời khóa biểu học kì phụ - Năm học 2019 - 2020

26/6/2020 Thời khóa biểu
Thông báo V/v Ban hành Thời khóa biểu học kì phụ - Năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành thời khóa biểu cho sinh viên khóa 39, 40 - Học kì II - Năm học 2019 - 2020

29/12/2019Thời khóa biểu
Thông báo V/v ban hành thời khóa biểu cho sinh viên khóa 39, 40 - Học kì II - Năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành thời khóa biểu cho sinh viên khóa 41, học kì I - Năm học 2019 - 2020

7/10/2019 Khóa 41
Thông báo V/v ban hành thời khóa biểu cho sinh viên khóa 41, học kì I - Năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thời khóa biểu khóa 40 - học kì 1 - Năm học 2019 - 2020

16/8/2019 Khóa 40
Thời khóa biểu khóa 40 - học kì 1 - Năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thời khóa biểu khóa 39 - học kì 1 - Năm học 2019 - 2020

16/8/2019 Khóa 39
Thời khóa biểu khóa 39 - học kì 1 - Năm học 2019 - 2020Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu học kì phụ cho sinh viên khóa 39; Năm học 2018-2019

28/6/2019 Khóa 39
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu học kì phụ cho sinh viên khóa 39; Năm học 2018-2019Chi Tiết

Thông báo V/v điều chỉnh Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 ngành Giáo dục Tiểu học - Học kì 2 - Năm học 2018-2019

5/4/2019 7Khóa 40
Thông báo V/v điều chỉnh Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 ngành Giáo dục Tiểu học - Học kì 2 - Năm học 2018-2019Chi Tiết

Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 Học kì 2 - Năm học 2018 - 2019

28/2/2019 Khóa 40
Thông báo V/v ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 40 Học kì 2 - Năm học 2018 - 2019Chi Tiết
 
 
 
 
 
ASPxHyperLink