Thông báo 363/CĐSPHT về việc tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khoá 42 và 43 học kỳ I lần 1 năm học 2022-2023

23/11/2022Thông báo
Thông báo 363/CĐSPHT về việc tổ chức thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng khoá 42 và 43 học kỳ I lần 1 năm học 2022-2023
Chi Tiết
 

Thông báo về kế hoạch giảng dạy nội dung thực hành môn Quốc phòng và An ninh cho sinh viên khóa 42, khóa 43 và các sinh viên trả nợ môn QPAN

10/6/2022 Thông báo
Thông báo về kế hoạch giảng dạy nội dung thực hành môn Quốc phòng và An ninh cho sinh viên khóa 42, khóa 43 và các sinh viên trả nợ môn QPANChi Tiết

Thông báo số 24/CĐSPHT về việc tổ chức thi học phần khoá 42 và 43 kì I lần 2 năm học 2021-2022(thi trực tuyến)

20/1/2022 Thông báo
Thông báo số 24/CĐSPHT về việc tổ chức thi học phần khoá 42 và 43 kì I lần 2 năm học 2021-2022(thi trực tuyến)Chi Tiết

Thông báo số 23/CĐSPHT về việc tổ chức thi học phần khoá 41 kì II lần 1 năm học 2021-2022(thi trực tuyến)

20/1/2022 Thông báo
Thông báo số 23/CĐSPHT về việc tổ chức thi học phần khoá 41 kì II lần 1 năm học 2021-2022(thi trực tuyến)Chi Tiết

Thông báo số 22/CĐSPHT về việc tổ chức thi học phần khoá 41 kì I lần II năm học 2021-2022(thi trực tuyến)

20/1/2022 Thông báo
Thông báo số 22/CĐSPHT về việc tổ chức thi học phần khoá 41 kì I lần II năm học 2021-2022(thi trực tuyến)Chi Tiết

Thông báo số 14B/CĐSPHT về việc đăng kí học lại, cải thiện điểm cho sinh viên cùng khoá 43 học kì II năm học 2021-2022

20/1/2022 Thông báo
Thông báo số 14B V/c đăng kí học lại, cải thiện điểm cho sinh viên cùng khoá 43 học kì II năm học 2021-2022Chi Tiết

CV257/2021- Triển khai các biện pháp cấp bách trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

19/7/2021 Thông báo
CV257/2021- Triển khai các biện pháp cấp bách trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19Chi Tiết

Thông báo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

26/5/2021 Thông báo
Thông báo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19Chi Tiết

Thông báo số 168/TB-CĐSPHT- TB về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

7/5/2021 4Thông báo
Thông báo số 168/TB-CĐSPHT- TB về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19Chi Tiết