Thông báo số 2 Hội thảo tâm lý học học đường Lần V

24/5/2016 Thông tin khoa học
Thông báo số 2 Hội thảo tâm lý học học đường Lần V
Chi Tiết
 

Thông báo số 2 - Hội thảo quốc tế năm 2016 "Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục: Xu hướng Việt Nam và Thế giới"

24/5/2016 Thông tin khoa học
Thông báo số 2 - Hội thảo quốc tế năm 2016 "Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục: Xu hướng Việt Nam và Thế giới"Chi Tiết

Thông báo về việc mời viết bài báo và tham dự Hội nghị quốc tế IEEE-RIVF lần thứ 12

5/5/2016 8Thông tin khoa học
Thông báo về việc mời viết bài báo và tham dự Hội nghị quốc tế IEEE-RIVF lần thứ 12Chi Tiết

Thông báo số 3 Hội thảo khoa học "Đổi mới công tác đào tạo ở trường cao đẳng, đại học trong thời kỳ hội nhập quốc tế"

5/5/2016 8Thông tin khoa học
Thông báo số 3 Hội thảo khoa học "Đổi mới công tác đào tạo ở trường cao đẳng, đại học trong thời kỳ hội nhập quốc tế"Chi Tiết

Thông báo số 1 Hội thảo khoa học "Đổi mới đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng phát triển năng lực cho người học"

15/4/2016 Thông tin khoa học
Thông báo số 1 Hội thảo khoa học "Đổi mới đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng phát triển năng lực cho người học"Chi Tiết

Thông báo số 1 Hội thảo Tâm lý học đường lần V

1/4/2016 2Thông tin khoa học
Thông báo số 1 Hội thảo Tâm lý học đường lần VChi Tiết

Thông báo số 2 Hội thảo khoa học Quốc gia "Đào tạo giáo viên tại các trường Đại học địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay"

29/3/2016 Thông tin khoa học
Thông báo số 2 Hội thảo khoa học Quốc gia "Đào tạo giáo viên tại các trường Đại học địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay"Chi Tiết

Thông báo số 1 Hội thảo Quốc tế năm 2016 "Phát triển năng lực nghề nghiệp cho Giáo viên và Cán bộ quản lý Giáo dục: Xu hướng Việt Nam và Thế giới"

29/3/2016 Thông tin khoa học
Thông báo số 1 Hội thảo Quốc tế năm 2016 "Phát triển năng lực nghề nghiệp cho Giáo viên và Cán bộ quản lý Giáo dục: Xu hướng Việt Nam và Thế giới"Chi Tiết

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống và nhân cách học sinh - sinh viên

22/9/2014 Thông tin khoa học
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống  và nhân cách học sinh - sinh viênChi Tiết