Bài viết giới thiệu về tổ chức Hội sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây với lịch sử 36 năm hình thành và phát triển, đã trải qua 15 khóa Đại hội Hội Sinh viên cấp trường.  Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây đã làm tốt vai trò là chiếc cầu nối giữa Đảng - Chính quyền - Đoàn thể với sinh viên. Tổ chức Hội Sinh viên, nhất là cơ sở Hội phải được xây dựng mạnh, có đủ năng lực tập hợp sinh viên, làm người bạn gần gũi, đồng hành với sinh viên, vận động và hỗ trợ đắc lực cho sinh viên học tập, rèn luyện. “Hoạt động của Hội Sinh viên phải xuất phát từ lợi ích chính đáng, thiết thân của sinh viên, do sinh viên, vì sinh viên”.
Hiện nay, Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây khóa XV, nhiệm kỳ 2013 - 2015 có trên 2000 hội viên là sinh viên, sinh hoạt tại 05 Liên chi hội trực thuộc: LCH Khoa Tự nhiên, LCH Khoa Xã hội, LCH Khoa Ngoại ngữ, LCH Khoa Mầm non, LCH Tiểu học-GDTC-Nhạc-Họa và 05 Câu lạc bộ sở thích cấp trường: CLB Gia Sư, CLB Thể dục thể thao, CLB Âm nhạc, CLB Dân vũ, CLB MC - Thuyết trình.
Mục tiêu của công tác Hội và phong trào sinh viên là: Tích cực bồi dưỡng góp phần hình thành thế hệ sinh viên mới thiết tha với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức lối sống lành mạnh; có sức khỏe tốt; tiếp cận và từng bước làm chủ khoa học, công nghệ; có ý chí vươn lên lập thân lập nghiệp, khát vọng chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, tụt hậu; xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế xã hội; xây dựng tổ chức Hội Sinh viên vững mạnh góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Khẩu hiệu hành động của Đại hội là “Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây thi đua học tập, rèn luyện, tiến quân vào khoa học công nghệ, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Trải qua 36 năm, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường luôn đoàn kết và thống nhất ý chí của hội viên thành sức mạnh của tổ chức Hội Sinh viên nhà trường. 
Năm 2008 đến 2013 là giai đoạn Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai Đề án “Sinh viên 5 tốt” nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh viên về các mặt đạo đức, học tập, thể lực, kỹ năng, hội nhập, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay; tạo điều kiện, môi trường, động lực cho sinh viên tự giáo dục, tự rèn luyện, tự trau dồi lý tưởng, trang bị những hành trang cơ bản để lập thân, lập nghiệp. Đồng thời, thông qua cuộc vận động để từng bước đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội… đang tồn tại trong một bộ phận sinh viên; khắc phục những hạn chế, yếu kém của sinh viên; xây dựng các điển hình tiên tiến trong sinh viên một cách rộng rãi, cụ thể, sát thực với tình hình mới. Trong 5 năm thực hiện Đề án “Sinh viên 5 tốt”, nhiều hội viên sinh viên đã phấn đấu đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây cũng vinh dự có 03 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố”.
17102014.jpg

 
Van ban - Phap Luat