Cơ cấu tổ chức

Năm học 2014 - 2015 Khoa Ngoại ngữ có 12 cán bộ giảng viên và 01giảng viên thỉnh giảng trong đó có 01 nam, 12 nữ; 01 đồng chí chuyên viên làm công tác giáo viên chủ nhiệm chuyên trách, 06 đồng chí có trình độ cử nhân, 07 đồng chí có trình độ thạc sĩ, 05 đồng chí là giảng viên chính.
- Chi bộ khoa có 06 đồng chí đảng viên.
- Ban chủ nhiệm khoa gồm 02 đồng chí: 01 Chủ nhiệm khoa, 01 Phó chủ nhiệm khoa.
- Khoa có 2 tổ chuyên môn:
+ Tổ Anh văn I có 08 đồng chí (01 Tổ trưởng và 07 tổ viên) với nhiệm vụ chính là giảng dạy các học phần thuộc kế hoạch ngành đào tạo ngành CĐSP Tiếng Anh và Cao đẳng tiếng Anh.
+ Tổ Ngoại ngữ II có 05 đồng chí (01 Tổ trưởng và 03 tổ viên) với nhiệm vụ chính là giảng dạy các học phần Trung văn I và II tại khoa Ngoại ngữ, các học phần Tiếng Anh cơ bản và chuyên ngành tại các khoa khác trong trường CĐSP Hà Tây.
Bên cạnh đó, giảng viên khoa Ngoại ngữ giảng dạy các học phần tiếng Anh thuộc các hệ đào tạo TCSP Mầm Non, Tiểu học.

 
Van ban - Phap Luat